Create Content

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Anchor
Top
Top
Table of Contents
stylenone
printablefalse
Het melkexamen

Het melkexamen:
Om een gecertificeerd melker te worden moet je slagen voor het melkexamen. Voorafgaand aan het melkexamen heb je een theorie examen en een voormelk traject. Naast het traditionele melkexamen is er nu ook een melkexamen niveau 2 en een melkexamen automatisch melken. 

...

Op dit moment is aequor aan het onderzoeken of er van het melken ook een externe certificering kan plaatsvinden. Op deze wijze kan het melken ook worden aangeboden aan deelnemers buiten het kwalificatiedossier om en is dan ook beschikbaar voor cursussen en medewerkers van bedrijven die geen opleiding volgen aan een AOC of HBO- instelling. 

Beoordelingsinstructie
10 punten uitmuntend uitgevoerd
08 punten goed uitgevoerd
06 punten voldoende uitgevoerd
05 punten matig/zwak uitgevoerd
04 punten onvoldoende uitgevoerd
Om te slagen moet er minimaal 59 punten zijn behaald en is er maximaal één keer een 5 gegeven. Wanneer er een 4, of 2 keer of vaker een 5 is gescoord, dan is de deelnemer gezakt.
Wanneer de cursief vetgedrukte subonderdelen onvoldoende worden beoordeeld, kan op dat onderdeel maximaal 4 punten worden gegeven. De deelnemer is dan dus gezakt.

Eindbeoordeling
Maximaal aantal te behalen punten: 100
Eindcijfer: aantal behaalde punten /10
Excellent: alle onderdelen 8 of meer

14.1 niv 2 machinaal melken medewerker

 

 

Omhoog

14.1.1 Deelnemersinstructie Melken Medewerker

...

onderdeel 2 Dieren opsluiten

 

onderdeel 3 Behandel de koeien voor.

 

 

onderdeel 4 Sluit het melkstel aan.

 

 

onderdeel 5 Neem het melkstel af.

 

 

onderdeel 6 Controleren op het uit zijn van de koeien en het nabehandelen koe

 

 

onderdeel 7 Vlotheid van werken

 

 

onderdeel 8 Werkwijze, veiligheids- en gezondheidsmaatregelen

 

 

Onderdeel 9. Dieren onderscheiden

 

 

Onderdeel 10. Opmerken en rapporteren

 

...

14.1.2 Toelichting op de beoordeling

Algemeen.

De deelnemer (m/v) moet kunnen melken volgens de methode zoals deze tijdens de lessen is geïnstrueerd. Wanneer op het examenbedrijf als regel krachtvoer bij het melken wordt verstrekt, dan moet dit bij het examen ook gebeuren. 

Aantal koeien.


1. Voorbereiden melken
De deelnemer draagt schone kleding, bij voorkeur melkersschort of melkersoveral en heeft schone handen en draagt bij voorkeur handschoenen tijdens het melken. Roken is niet toegestaan. De deelnemer dient volgens de protocollen van het bedrijf te melken. De melkmachine en andere apparatuur is schoon bij het begin van het melken. 

...

De deelnemer moet dan wel uitleg kunnen geven over hoe alles bedrijfsklaar wordt gemaakt. Het voorspoelen van de installatie is toegestaan. De installatie mag op het moment dat met melken wordt begonnen, geen restwater en/of residuen bevatten. De vloeren en muren van de melkstal worden, indien gebruikelijk, nat gespoten. Daarbij mogen de voerinstallatie en elektrische apparatuur niet nat worden gespoten. 


2. Dieren opsluiten
De te melken groepen dieren moeten in de juiste volgorde in de wachtruimte worden opgesloten. Het naar de wachtruimte brengen van de koeien gebeurt rustig zonder dat er stress situaties voor de koeien ontstaan. Zonder eventueel de dieren af die bijvoorbeeld niet, of als laatste moeten worden gemolken.


3. Voorbehandeling
Indien gebruikelijk, wordt aan de koeien voor de voorbehandeling een juiste hoeveelheid krachtvoer gegeven. De voorbehandeling bestaat uit het schoonmaken van de uier met een droge doek of papier. Daarna worden de eerste stralen op de stand gemolken. 

...

Dit om onnodig heen en weer geloop en kniebewegingen te voorkomen. Voorwaarde is wel dat de voorbehandeling intensief en lang genoeg wordt uitgevoerd om de melk te laten schieten. Bij het voorstralen wordt de melk bij voorkeur in de grup gemolken. Voor het eventueel wassen van vuile uiers moet een emmer water aanwezig zijn. 


4. Aansluiten melkstel
Bij groepswisseling moet de voorbehandeling plaatsvinden zoals boven genoemd. Vervolgens worden dan in dezelfde volgorde dezelfde koeien aangesloten. Bij het aansluiten van af de zijkant van een koe gebeurt dit met de hand die zich het dichtst bij de achterbenen van de koe bevindt. De aansluitvolgorde is daarbij:

...

Bij het toepassen van hulpapparatuur, zoals stimulatie-, melkstopapparatuur of automatisch afnemen, dient de deelnemer deze apparatuur goed kunnen bedienen en eventueel het niet goed functioneren te onderkennen om vervolgens de nodige maatregelen te treffen.
De werkroutine voorbehandelen – aansluiten mag zo min mogelijk onderbreken worden.


5. Afnemen melkstel
Bij handmatige afname gebeurt dit met één hand aan de klauw en de andere achterlangs de tepelhouders. sluit De melkkraan en laat iets lucht langs stootrand binnen, vang melkstel op. Bij het emmertype (op de grupstal) daarna een korte luchtstoot nageven voor het afzuigen van de laatste melk.

...

Bij automatische afname moet de deelnemer het afnamemoment bewaken. Te laat of te vroeg afnemen moet hij/zij opmerken. De beoordelaar kan één automatische afname buiten werking stellen. Indien de deelnemer niet het verkeerde afnamemoment opmerkt c.q. herstelt, dan dit is dit onderdeel onvoldoende.


6. Controle op uit zijn en nabehandelen 
De deelnemer dient er op toe te zien dat alle koeien voldoende worden uitgemolken, ook bij automatisch afnemen. Zo nodig moet het melkstel opnieuw worden aangesloten. 

...

Indien gebruikelijk op het bedrijf dienen de spenen op de juiste manier gesprayd of gedipt te worden. Dit moet gedaan worden zodra de andere werkzaamheden dit toelaten. Wanneer de melkstellen met de hand afgenomen worden, dient dit bij voorkeur na het afnemen te gebeuren. Eventuele beschadigde spenen behandelen.


7. Vlotheid van werken
De werkorganisatie en -tempo is zodanig dat er vlot en adequaat gewerkt wordt. Storingen worden opgemerkt en eenvoudige storingen worden direct opgelost. De normale uurcapaciteit van een melkstal zal behaald moeten kunnen worden. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de specifieke omstandigheden (melkgift, melksnelheid,reinheid uiers, gedrag van de koeien etc)
Bij het werken wordt rekening gehouden met het dierenwelzijn en de gezondheidsrisico’s voor de koe.


8. Werkwijze, veiligheid/ en gezondheidsmaatregelen
Door een juiste werkhouding zorgt de deelnemer dat zijn/haar lichaam niet verkeerd belast wordt. Ook mag de gezondheid niet in gevaar komen en wordt er veilig gewerkt. Te denken valt o.a. aan de werkhouding (ergonomisch verantwoord werken) en de besmettingskans van eventuele zoönosen. Daarbij moet de deelnemer indien nodig, in staat zijn om dwangmethoden (bijv. beugel plaatsten) toe te passen. Er wordt op de juiste manier met het materiaal omgegaan en er slingert niks rond wat (voor anderen) hinder of gevaar op kan leveren.  


9. Dieren onderscheiden
Afwijkende uiers ( bijv : 3-speen koeien) worden op de juiste manier gemolken. Melk van koeien die behandeld zijn met medicijnen, met een wachttijd mbt tot melklevering, of afwijkende melk moet worden gesepareerd (afgetapt). 

Te separeren koeien worden als laatste gemolken of het melkstel en de melkmeter wordt na het melken van een verdachte koe nagespoeld. Nieuwe koeien die afwijkend zijn worden gerapporteerd en (elektronisch) gemarkeerd.


10. Opmerken en rapporteren
Na afloop van het melken kun je verslag uit brengen van bijzonderheden die de veehouder moet weten, zoals waargenomen bijzonderheden bij de dieren of opmerkingen over de melkinstallatie. De deelnemer kan aangeven waarom bepaalde (niet normale) situaties op de gekozen manier zijn aangepakt. 

...

 

 

14.2.1. Deelnemersinstructie zelfstandig machinaal melken

1. Voorbereiden melken

...

 

Omhoog

14.2.2 Toelichting op de beoordeling

...

De vloeren en muren van de melkstal worden, indien gebruikelijk, nat gespoten. Daarbij mogen de voerinstallatie en elektrische apparatuur niet nat worden gespoten.

2. Voorbehandelen
Indien gebruikelijk wordt aan de koeien voor de voorbehandeling een juiste hoeveelheid krachtvoer gegeven. De voorbehandeling bestaat uit het schoonmaken van de uier met een droge tot iets vochtige doek of papier. Daarna worden de eerste stralen op de stand gemolken. 

...

Bij het melken in de rij is de voorbehandelmethode overeenkomstig met de hierboven beschreven methode. Nu kan het melkstel (-apparaat) direct worden meegenomen naar de voor te behandelen koe en worden slangen e.d. aangesloten. De voor te behandelen koe krijgt indien op het bedrijf gebruikelijk krachtvoer. Na de voorbehandeling mag het melkstel direct, zonder wachttijd, worden aangesloten. Dit om onnodig heen en weer geloop en kniebewegingen te voorkomen. Voorwaarde is wel dat de voorbehandeling intensief en lang genoeg wordt uitgevoerd om de melk te laten schieten. Bij het voorstralen wordt de melk bij voorkeur in de grup gemolken. Voor het eventueel wassen van vuile uiers moet een emmer water aanwezig zijn. Bij afwijkende melk moet de deelnemer de juiste maatregelen treffen volgens geldende protocollen.

3. Melken
Bij groepswisseling moet de voorbehandeling plaatsvinden zoals boven genoemd. Vervolgens worden dan in dezelfde volgorde dezelfde koeien aangesloten. 

...

Bij gebruik van een voorkoeler, kan de deelnemer deze bedienen en kent de eisen van het gebruik (kwaliteit water). Tijdens het melken controleert de deelnemer of alles naar behoren verloopt. De deelnemer kent de functie en gebruik van de melkwacht.

10. Kennis van melkwinningsapparatuur
De deelnemer kent de namen en de functies van de verschillende onderdelen. De deelnemer moet een oordeel kunnen geven over de onderhoudstoestand van de melkinstallatie.

Omhoog

14.2.3 De

...

120 vragen behorend bij het examen zelfstandig machinaal melken (versie 2019)

Vragen voor examenkandidaten bij het praktijkexamen machinaal melken

Leerstof waarmee deze vragen beantwoord kunnen worden is in hoofdzaak te vinden in het digitale leerboek melkwinning: []

Zaken die de bedrijfsinstallatie betreffen zijn dus niet altijd letterlijk in het boek: wikimelkwinning terug te vinden. De kandidaat dient tijdig de voormelker (instructeur) te raadplegen.
Tijdens het praktische melkexamen moet de kandidaat in staat zijn deze vragen te beantwoorden. De jury zal dit kunnen nagaan door minstens 10 willekeurig gekozen vragen aan de kandidaat voor te leggen.


1 - Voorbereiden melken

 

1. Bestudeer het meet - en adviesrapport (MAR) en lees van de MAR af wat het bedrijfsvacuüm en het aantal pulsaties per minuut moet zijn op dit bedrijf. Geef een toelichting.

2. Volgens welke melkmethode wordt er Wat is de manier van melken op dit bedrijf gemolken?? Of: hoeveel worden er tegelijk voorbehandeld enz.?

3. Wat bedoelen we met “een protocol”?

4. Zijn er protocollen aanwezig? Zo ja, leg ze uit!

5. Hoe weet je welke dieren speciale aandacht moeten hebben of apart worden gemolken?

 

2 - Voorbehandelen

6. Waarom is het in de meeste gevallen beter om niet meteen na het voorbehandelen het melkstel aan te sluiten?

7. Hoe veel koeien worden er per keer voor behandeld? Leg uit waarom?

8. Geef 3 doelen van de voorbehandeling.

9. Geef 3 redenen waarom het nuttig is dat de 1e stralen worden uitgemolken/weggemolkenweg gemolken.

10. Wat moet je doen bij afwijkende melk?

11. Wat bedoelen we met selectief aansluiten?

12. Wat is de bedoeling van de speenbehandeling na het melken?

13. Op welke manieren kun je zien dat een koe mastitis heeft?

14. Welke maatregelen dien je te nemen bij afwijkende melk?

 

3 - Melken

15. Waarom mag je geen lucht laten zuigen bij het aansluiten en het afnemen?

16. Leg uit wat de juiste aansluitmethode is. Waarom is deze ook het meest veilig?

17. Op welke manier moet je het melkstel onder de koe hangen? Leg uit wat de reden daarvan is?

18. Hoe zie je dat de koe de melk laat schieten?

19. Hoe kun je zien dat er blind gemolken wordt/was tijdens het melken en na het melken?

 

4 - Nabehandeling

20. Hoe moet dippen of sprayen worden uitgevoerd

21. Hoe Wat is een BO-monster en hoe dient een BO-monster te worden genomen?

22. Hoe moet een mastitisbehandeling worden uitgevoerd? Licht het behandelingsprotocol toe!.

 

5 - Adequaat en zorgvuldig werken

23. Wat is de capaciteit van de melkstal?

24. Hoe ga je om met verdacht afwijkende /afwijkende koeien?

 

6 - Veiligheids- en gezondheidsmaatregelen

25. Wat verstaan we onder ergonomisch verantwoord werken? Geef een beoordeling over het werken op je bedrijf.

26. Welke gezondheidsrisico’s loopt de mens tijdens melken?

 

7 - Bewaken kwaliteit

27. Welke kwaliteitsborgingeisen melkwinning zijn direct van toepassing op het bedrijf?Noem de 8 punten in het kwaliteitsstelsel van de melkfabriek.

28. Leg uit of demonstreer: het separeren van de melk op dit bedrijf.

29. Wat moet je met melk doen waarin mogelijk groeiremmende stoffen voorkomen?

30. Met welke kwaliteitsproeve(n) krijg je problemen als je fouten tijdens het melken maakt?

31. Met welke kwaliteitsproeve(n) krijg je problemen als de reiniging niet goed wordt uitgevoerd?

32. Met welke kwaliteitsproeve(n) kun je problemen verwachten als er onvoldoende wordt gekoeld?

33. Wat kunnen de oorzaken zijn van een te hoog kiemgetal in de melk?

34. Hoe kun je boterzuurbacteriën in de melk voorkomen?

35. Waarom mogen er geen groeiremmende stoffen in de melk voorkomen?

36. Wat wordt er bedoeld met oxydatiemiddelen Wanneer kunnen er groeiremmers in de melk aanwezig zijn?

37. Met welke kwaliteitsproeve(n) krijg je mogelijk problemen als er veel koeien met mastitis zijn?

38. Wat kan de oorzaak zijn als de zuurgraad van het melkvet te hoog is? 39. Waardoor kunnen er teveel thermoresistente bacteriën in de melk komen?

Reinigen

40 

8 - Reinigen

39. De examenkandidaat kan het reinigen uitvoeren en/of toelichten en kent de kritische punten bij de reiniging. Uitvoering volgens bedrijfsprotocol en controle van de reiniging. 41

40. Waarop dien je vooral te letten bij het schoonmaken van de melkstal op het bedrijf? 42

41. Wat moet de temperatuur van het voorspoelwater zijn en waarom moet deze zo zijn? 43

42. Waarom mag het water bij de meeste reinigingsmiddelen niet te koud worden? 44

43. Hoe lang mag de hoofdreiniging zijn?

4544. Hoeveel % reinigingsmiddel moet je op dit bedrijf gebruiken? Hoeveel ml is dat? 46

45. Waarvoor dient het naspoelen?

4746. Waarom moet je naspoelen met koud water?

4847. Wat moet je doen om kalkaanslag in de leidingen te voorkomen of te verwijderen?

 

9 - Koelen en bewaren van de melk

4948. Wat moet je voor het melken doen bij een lege tank?

5049. Hoe kun je controleren of de tank goed is gereinigd?

5150. Benoem de reinigingsprocedure van de tank?

5251. Wanneer moet je de koeler en de roerder inschakelen wanneer je met een lege tank begon te melken? 53. Wanneer moet je de roerder inschakelen bij de volgende melkmalen? 54

52. Waarom is het belangrijk dat bij een volgend melkmaal de warme en koude melk z.s.m. gemengd wordt?

53. Welke eisen worden er gesteld aan de kwaliteit van het water bij gebruik van een voorkoeler? 55

54. Welke inrichtingseisen stelt men aan het tanklokaal? 56

55. Waarop moet je speciaal letten als er een voorkoeler aanwezig is?
57. Welke handelingen moet je controleren en/of uitvoeren aan het begin van de volgende melkbeurt?
58Wanneer moet de voorkoeler uit staan en waarom?

56. Wat is de gewenste bewaartemperatuur van de melk in de tank?

5957. Na hoeveel uur moet de melk in de tank de gewenste temperatuur hebben bereikt?

6058. Op welke manieren kun je de kosten van het koelen van de melk verminderen/laag houden? 61. Waarom moet de roerder van de tank worden aangezet bij het begin van het melken?

 

10 - Kennis van melkwinningsapparatuur

6259. De examenkandidaat kan de werking en functie van verschillende onderdelen benoemen en kan de onderhoudstoestand beoordelen. 63

60. Wat is het merk van de installatie op dit bedrijf? 64

61. De examenkandidaat kan op het bedrijf waar hij/zij examen doet de volgende onderdelen aanwijzen? : vacuümpomp

Vacuümpomp, voorkoeler, drukwisselaar, frequentieregelaar overloopbeveiliging vochtvanger luchtafscheider melkstroomindicator regulateur melkpomp melkmeetglazen vacuümmeter melkfilter afnamecilinder vacuümleiding melkleiding pulsatieversterkers
65, overloopbeveiliger, vochtvanger, melkluchtafscheider, melkmeter, regulateur, melkpomp, persleiding, melkmeetglazen, vacuümmeter, melkfilter, afnamecilinder, vacuümleiding, schone luchtleiding, melkleiding en (vacuüm)spoelleiding.

62. Waaruit bestaat het vacuüm-aggregaat?

6663. Wat is de functie van de vacuümpomp?

6764. Hoe wordt de vacuümpomp gesmeerd?

6865. Hoe wordt een vacuümpomp aangedreven?

6966. Welk onderhoud vraagt de aandrijving?

7067. Waarom mag een vacuümpomp niet terug draaien bij uitzetten van de aandrijving?

7168. Hoe voorkom je terug draaien van de vacuümpomp?

7269. Waarvoor dient de vochtvanger?

7370. Kan het vocht en vuil dat in de vochtvanger komt voldoende gemakkelijk worden afgevoerd?

7471. Welk onderhoud vereist de vochtvanger? 75. Welke hoofdvertakkingen

heeft de vacuümleiding?
76. 72. Welk onderhoud vereist de vacuümleiding? 77. Welke onderdelen zijn op de vacuümpomp aangesloten

?
78. 73. Hoe wordt het vacuüm geregeld?

74. Indien er een frequentieregelaar aanwezig is. Wat is het voordeel van een frequentieregulateur?

75. Waarom is er een vacuümregulateur nodig? 79

76. Noem de soorten regulateurs?

8077. Welk soort regulateur is op je bedrijf gemonteerd?

8178. Hoe is deze regulateur instelbaar?

8279. Wat gebeurt er als je de instelling verandert?

8380. Wat is/zijn het nadeel/nadelen van een te hoog afgestelde vacuümregulateur?

8481. Wat is/zijn het nadeel/nadelen van een te laag afgestelde vacuümregulateur?

8582. Hoe kun je de juiste afstelling van de regulateur controleren?

8683. Welk onderhoud vraagt de regulateur?

8784. Waarom is er een vacuümmeter op de installatie gemonteerd?

8885. In welke eenheden wordt de onderdruk op de vacuümmeter aangegeven?

8986. Hoe hoog is het vacuüm/onderdruk tijdens het melken?

9087. Geef een beoordeling van dit vacuüm: hoog, gemiddeld of laag?

9188. Wat is de beste plaats voor de vacuümmeter in de installatie?

9289. Wanneer moet de vacuüm-hoogte worden gecontroleerd?

9390. Uit welke onderdelen is het melkopvanggedeelte samengesteld?

9491. Wat is de functie van de luchtafscheider?

9592. Hoe wordt de melk afgevoerd?

9693. Hoe wordt de lucht uit de melkleiding afgevoerd?

9794. Wat is de reden dat de melkpomp met tussenpozen wordt ingeschakeld?

9895. Hoe wordt de melkpomp ingeschakeld?

9996. Geef het hoogste peil en het laagste peil van de melk in de luchtafscheider aan.

10097. Wat is een frequentie gereguleerde melkpomp?

10198. Wat zijn de gevolgen als de melkpomp niet wordt ingeschakeld?

10299. Wat is de functie van de overloopbeveiliger?

103100. Wat is het gevolg als tijdens het melken de overloopbeveiliger in werking treedt?

104101. Wat gebeurt er als tijdens het melken de overloopbeveiliger niet goed functioneert?

105102. Hoe vindt reiniging van de overloopbeveiliger plaats?

106103. Waarvoor is de functie van het melkfilter?

107104. Hoe vaak dien je één filter te gebruiken?

108105. Van welk materiaal is de melkleiding gemaakt? Geef er een verklaring voor.

109106. Hoe kan er vacuüm op de melkmeetglazen komen?

110107a.
a. Langs welke weg verdwijnt de melk als je de afvoerkraan van het melkmeetglas opent?

      b. Welke gevolgen heeft dat voor het bedienen van de afvoerkraan? 111

108a.
a. Is er buitenluchtdruk nodig om de melk af te voeren?

      b. Wat is het bezwaar van gebruik van buitenlucht bij de afvoer van melk?

112109. In welke gevallen blijft het melkmeetglas onder vacuüm tijdens de afvoer van de melk?

113110. Uit welke onderdelen bestaat het melkstel? 114

111. Waarom zit er boven in de klauw een luchtgaatje?
115En als er geen gaatje zit, wat dan?

112. Verklaar hoe komt het dat de tepelhouders afgesloten zijn als je tijdens het aansluiten de klauw rechtop houdt. 116

113. Welke onderdelen heb je beslist nodig bij het automatisch laten afnemen van het melkstel? 117

114. Wat verstaan we onder de overbruggingstijd?
118. Op welke manier Hoe laat je de overbruggingstijd in gaan?

119115. Door welk onderdeel wordt het einde van de geregelde melkstroom vastgesteld?

120116. Bij welke hoeveelheid melk per minuut treedt de melkstroomindicator in werking? 121

117. Waarom wordt het melkstel niet onmiddellijk afgenomen als de melkstroom minder is dan de norm voor afname. Hoe wordt de tijd genoemd die tussen die meting ligt en de werkelijke afname?

122. Welke arbeidsmethode welke op dit bedrijf wordt toegepast?
123. 118. Waarom worden de tepelhouders altijd aangesloten met de hand die het dichtst bij de achterbenen is bij het “aan de zijkant” aansluiten?

124119. Wanneer is de koe ‘technisch’ uit?

125120. Wat zijn de gevolgen voor de werkvolgorde als je automatisch afnemen hebt t.o.v. het melken zonder hulpapparatuur?

...

14.3 niv 3/4 automatisch melken(vooropleiding zelfstandig machinaal melken)

 

 14.3.1 Deelnemersinstructie

...

7. Adequaat en zorgvuldig werken 
De werkzaamheden en routines dienen in een logische volgorde uitgevoerd te worden. De veiligheid voor jou en eventuele omstanders mag niet in gevaar komen. Storingen moeten door jou worden opgemerkt en zo mogelijk door jou opgelost worden. De werking van het melksysteem mag het dierenwelzijn niet schaden. Indien dit zich wel voordoet moet je de nodige maatregelen treffen. Ook de uitvoering van jouw werkzaamheden mag niet nadelig zijn voor het dierenwelzijn. Met alle materiaal moet zorgvuldig omgegaan worden. Leg de gebruikte materialen op de juiste plaats terug.

8. Reiniging 
De reiniging wordt meestal automatisch uitgevoerd. Je moet de verschillende reinigingsprogramma’s kennen. Je weet ook wanneer ze worden uitgevoerd; je kunt ze ook opstarten. De consequenties van een reiniging voor het melkproces kun je aangeven. Je kunt ingrijpen op het automatisch proces. De melkbox, -apparatuur uitwendig en de bedieningsruimte moet door jou zelf gereinigd worden.

9. Koelen en bewaren van de melk
Je kent het proces van melkkoeling en opslag. Je kan de melkkoeltank en de bij behorende randapparatuur bedienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de melkwacht en een eventueel aanwezige voorkoeler. Denk ook aan eventuele speciale aandachtspunten die bij het melk aftappen van toepassing zijn.

10. Kennis van apparatuur en gebruik protocollen,
Je kunt de aanwezige onderdelen van het automatisch melksysteem benoemen en je kunt de werking ervan uitleggen. Ook kun je de werking en onderhoudstoestand van het AMS beoordelen. Je kent de aanwezige protocollen op het bedrijf en je voert de handelingen uit volgens die protocollen. Bij de beoordeling hiervan wordt ook gekeken naar jouw ingeleverde logboek.

...

Inhoud van de training
Tijdens deze training worden de deelnemers geschoold in het geven van melklessen. Ook moet de voormelker voldoende kennis hebben van de melkwinning en melkinstallaties. Zo is de toekomstige voormelker op de hoogte van datgene een cursist over het melken en de melkinstallatie moet weten. Deze Algemene kennis zal de deelnemer vooraf moeten verkrijgen door zelfstudie mbv de lesstof op de
wiki melkwinning
Of de deelnemer de genoemde kennis voldoende beheerst wordt getoetst met een intrede toets. Zie ook de voorbeeldtoetsen in het hfst 14 4 voorbeeldtoetsen in het hoofdstuk Diagnostische toetsen (Melkexamen).

Tijdens de trainingsdagen worden naast didactiek en de voormelkershandleiding onderwerpen behandeld over melk, melkstallen, melkkwaliteit, uier- en diergezondheid. Ook vindt er een instructie lesgeven in de praktijk plaats.
Voorts zal de deelnemer zelf moeten oefenen, mede onder begeleiding van een ervaren voormelker of van een (AOC) docent. De beoordeling voor certificering als voormelker vindt plaats op een ingeleverd portfolio van de deelnemer.

Image ModifiedPortfolio

  • het resultaat van de intrede toets,

  • het bijwonen van de trainingsdagen,

  • reflectie van de gegeven melklessen icm een video opname.

  • Ook een afgenomen melkexamen samen met een coassessor is een onderdeel. Hiervan moeten de reflecties van de deelnemer, de coassessor en de geëxamineerde melkers zijn opgenomen.

...

Om er voor te zorgen dat het niveau van de voormelkers op peil blijft, adviseren we om als opleidingsinstituut tenminste éénmaal per 3 jaar een gezamenlijke bijeenkomst met alle verbonden voormelkers te organiseren. Belangrijk onderdeel van bespreking is het opleiden en beoordelen van deelnemers. Daarnaast worden er landelijk bijscholingsdagen georganiseerd. Op aanvraag worden cursussen georganiseerd door onderstaande organisaties in samenwerking met instellingen.

voormelkerscursussen

tipcow

 

PTC+

Omhoog